Данни за завършилите докторанти

За да получите информация за завършилите докторанти, моля въведете ЕГН (единен граждански номер), ЛНЧ (личен номер на чужденец) или ЛИН (личен индентификационен номер на чуждестранен гражданин от оригинален документ за самоличност).

Информация

Регистърът на завършилите докторанти се поддържа от Министерството на образованието и науката на основание чл.10 ал.2 т.3 буква "г" от Закона за висшето образование.

Регистърът съдържа данни за докторанти, придобили образователно-научна степен "доктор" след 1 април 2010 година.